چسبندگی قیر

Share

چسبندگی قیر

ویژگی های چسبندگی قیر بوسیله آزمون مارشال باقی مانده (retained Marshall test) بررسی می شود. در این تست، هشت گونه مارشال بوسیله دانه های درجه بندی شده و قیر ساخته می شوند. این هشت نمونه به دو گروه چهارتایی تقسیم می شوند. که فضای خالی دو گروه باهم مساوی است. یک گروه به سرعت بوسیله تست مارشال استاندارد بررسی می شود. گروه دیگر در شرایط وکیوم در حضور آب و دمای 0 تا 1 درجه سانتی گراد تا حد ممکن اشباع می شود. به عبارت دیگر خلل و فرج موجود بوسیله آب تا حد ممکن پر می شود. در ادامه نمونه ها در حمام آب 60 درجه به مدت 48 ساعت نگهداری می شوند. سپس پایداری مارشال این نمونه ها اندازه گیری می شود. نسبت پایداری مارشال نمونه های فرآوری شده به پایداری مارشال نمونه های اولیه به عنوان پایداری مارشال باقی مانده (retained Marshal stability) تعریف می شود.

همچنین یک پخش شدگی نسبتاً وسیع در مقدار پایداری مطلق و تکرارپذیری ضعیف به صورت ذاتی در تست مارشال وجود دارد. مشخص شده که در نظر گرفتن درصد نسبت به نتایج به دست آمده از فرآیند استاندارد اختلاف بین نتایج به دست آمده از آزمایشگاه های مختلف را کاهش می دهد.

نتایج آزمون های انجام شده در آزمایشگاه و مشاهدات کارایی یک رابطه کلیدی بین خواص کاربردی و شرایط قیر را بیان می کند. این کار نشان می دهد که اگر پخش وزن مولکولی و ترکیبات شیمیایی قیر متوازن نباشد می تواند باعث ایجاد بافت ناهمگن بشود که می تواند روی خواص چسبندگی و پیوستگی قیر تأثیر بگذارد.

Marshal Stability
Marshal Stability
ویژگی های چسبندگی قیر بوسیله آزمون مارشال باقی مانده (retained Marshall test) بررسی می شود.

Prep Time: 1 hour, 1 minute

Cook Time: 48 hours

Instructions:
در این تست، هشت گونه مارشال بوسیله دانه های درجه بندی شده و قیر ساخته می شوند. این هشت نمونه به دو گروه چهارتایی تقسیم می شوند.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید