ذخایر ماسه های قیری ایالات کنتاکی و کالیفرنیا،رومانی و آذربایجان

Share

ذخایر ماسه های قیری ایالات کنتاکی و کالیفرنیا،رومانی و آذربایجان

14-انباشت  Davis-Dismal CreekوKyrock  ایالت کنتاکی

انباشت آسفالتی Davis-Dismal Creek وKyrock  در بخش  Edmonson ایالت کنتاکی آمریکا واقع‌شده (شکل شماره17). قیر در ماسه‌سنگ پنسیلوانین سازند Pottsville وجود دارد.در انباشت Davis-Dismal Creek ماسه‌سنگ‌ها دارای لایه‌بندی نازک و شیلی است. درصورتی‌که در ذخیره Kyrock کنگلومراها در ماسه‌سنگ قاعده قرارگرفته است.بیش‌ترین مقدار آسفالت در ماسه‌سنگ‌های Bee springs وجود دارد.رخساره‌ها غیر دریایی است. لایه‌های ذغال سنگی،ماسه‌سنگ‌های Bee springs را از ماسه‌سنگ‌های کنگلومرایی قاعده جدا می‌کند.شیب بین 3 الی 4 درجه است. توالی‌ها به‌وسیله دگرشیبی می سی‌سی پین-پنسیلوانین پوشش داده می‌شوند.

نقشه زمین‌شناسی ایالت کنتاکی،نشان‌دهنده محل انباشت‌های اصلی آسفالت

شکل شماره 17     نقشه زمین‌شناسی ایالت کنتاکی،نشان‌دهنده محل انباشت‌های اصلی آسفالت

15-انباشت  Derna،رومانی

ذخیره Derna در قسمت شرق،شمال شرقی منطقه Oradia بین رودخانه‌های Sabes koros و Berrettyo قرارگرفته است(شکل شماره18). ماسه قیری لیگنیتی در پلیوسن بالایی سازند Pannonian به وجود آمده است. رخساره‌های سنگ مخزن،غیردریایی بوده و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در طول یک دوره پسرفت است. دگرشیبی در انباشت‌های ائوسن و میوسن مشاهده می‌شود.نقشه زمین‌شناسی و محل انباشت آسفالتی Dernaشکل شماره 18     نقشه زمین‌شناسی و محل انباشت آسفالتی Derna

16-انباشت  Cheildag،منطقه Kobystan آذربایجان

این انباشت در میوسن میانی منطقه Cheildag در 15 مایلی غرب و جنوب غرب شهر باکو آذربایجان قرارگرفته است. ماسه‌ها در طبقه جنوبی تاقدیس Cheildag رخنمون دارند.

17-انباشت  Santa Cruz،کالیفرنیا

این انباشت در 56 مایلی جنوب سانفرانسیسکو در ماسه‌سنگ‌های میوسن سازندهای Monteray و Vaqueros قرارگرفته است. این انباشت کمی قدیمی‌تر از انباشت Edna و Sisquoc می‌باشد. ازلحاظ سنگ‌شناسی شامل ماسه‌سنگ‌های ناپیوسته غالباً ریگ‌دار با ذرات متوسط به همراه کوارتزهای زاویه‌دار تا گرد است. دایک های ماسه‌سنگی شیل های Monteray را قطع می‌کنند.سنگ‌ها ولایه ها دارای شیب بین 3 الی 7 درجه به سمت جنوب بوده و بر روی دیوریت های کوارتز دار کرتاسه قرارگرفته‌اند(شکل شماره19).

 مقطع عرضی انباشت ماسه‌های قیری Santa Cruz،کالیفرنیا

شکل شماره 19     مقطع عرضی انباشت ماسه‌های قیری Santa Cruz،کالیفرنیا

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید