تاثیر تابش ماوراء بنفش بر کارآیی قیر چیست؟

Share

تاثیر تابش ماوراء بنفش بر کارآیی قیر چیست؟

قیر در محیط به راحتی دچار پیرشدگی می شود. پیرشدگی قیر براثر تابش ماوراء بنفش و دما دو نوع متفاوت از پیرشدگی هستند. پیرشدگی باعث تغییر در کارآیی قیر می شود. تحقیقات نشان داده است که حساسیت قیر به دما و اشعه ماوراء بنفش متفاوت است. و مقدار نفوذ، نقطه نرم شدگی و تست کشش برای قیر پیرشده در اثر اشعه ماوراء بنفش با قیر پیر شده در اثر حرارت تفاوت دارد. و تخریب خواص قیر در دمای پایین مربوط می شود به اثرات اشعه ماوراء بنفش. وجود رزین ها و آروماتیک ها در قیر برای ایجاد خاصیت ضد اشعه مارواء بنفش ضروری است.

به منظور مطالعه تاثیر اشعه ماوراء بنفش بر روی خواص قیر و مقایسه نمونه های پیر شده متفاوت سه نوع قیر از سه منبع متفاوت با درجه نفوذ یکسان و دو نوع بایندر آسفالت اصلاح شده پلیمری مطالعه شده است ، مشخصات پایه آن ها در جدول زیر آمده .

مشخصات شیمی فیزیکی قیرهای پایه

مشخصات شیمی فیزیکی قیرهای پایه

فرآیند پیرشدگی با اشعه ماوراء بنفش

یک آون RTFO برای پیرشدگی حرارتی استفاده شده است. قیر در دمای 73 درجه سانتی گراد به مدت 9 ساعت در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش قرار گرفته. مشخصات فیزیکی قیرهای اصلی و پیر شده در جدول زیر آمده است. همان طور که مشاهده می کنید درجه نفوذ و مقدار کشش کاهش یافته، در صورتی که نقطه نرم شدگی افزایش یافته است.

مشخصات فیزیکی قیرهای پیرشده با اشعه ماوراءبنفش و حرارت

مشخصات فیزیکی قیرهای پیرشده با اشعه ماوراءبنفش و حرارت

رابطه بین پیرشدگی ماوراء بنفش و ترکیبات شیمیایی قیر

برای بررسی تغییرات فیزیکی و رئولوژیکی قیر بر اثر اشعه ماوراء بنفش ترکیبات شیمایی سه نوع قیر پایه بررسی شد‌ه است.

پیرشدگی یک سری از واکنش های مرتبط پیچیده و دوطرفه بین ترکیبات قیر است . تمایل به انتقال بین ترکیبات قیر به صورت زیر اتفاق می‌افتد: آروماتیک ها به رزین تبدیل می شوند و هم زمان رزین ها به آسفالتن تبدیل می شود. در نتیجه آسفالتن نتیجه واکنش پیرشدگی است. بنابراین با اندازه گیری تغییرات آسفالتن می توان پیرشدگی قیر را بررسی نمود.

ترکیبات شیمایی قیر اصلی و قیر پیرشده

ترکیبات شیمایی قیر اصلی و قیر پیرشده

4.5/5 - (24 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید