نتیجه گیری از مبحث اصلاح قیر با استفاده از پلیمرها

Share

نتیجه گیری از مبحث اصلاح قیر با استفاده از پلیمرها

اعم از آزمون های معمولی بایندر و یا روش های رئولوژیکی پیشرفته تر که مورد استفاده قرار گرفته اند نتایج بدست آمده از تمام آن ها دال بر این است که پلیمرهای اصلاح کننده، خصوصیات رئولوژیکی قیر را با افزایش ویسکوزیته، مدول مختلط و واکنش الاستیک افزایش می دهند. آزمون نفوذپذیری، نقطه نرمی، فراس، شکل پذیری، بازیابی الاستیک و ویسکوزیته دما بالا، افزایش سفتی و بهبود حساسیت دمایی قیر اصلاح شده با هر دو نوع اصلاح کننده های الاستومری و پلاستومری را نشان می دهد. به هرحال، رئومتر برشی پویا، کروماتوگرافی ژل نفوذی و تصاویر فلورسنت برای تشخیص تغییرات پیچیده  مورفولوژی، شیمیایی و رئومتری همراه با پلیمرهای اصلاح کننده قیر EVA نیمه بلورین و SBS های بلوکی استایرن اصلاح کننده قیر، لازم و ضروری می باشد. با توجه به پلیمرهای اصلاح کننده ،نتایج نشان دهنده تغییرات در مورفولوژی با افزایش اصلاح کننده ها از سیستم فاز قیری غالب به سیستم فاز پلیمر غالب می باشد. نتایج DSR ترکیب بندی مختلف ساختارهای بلورین در دماهای متفاوت برای پلیمر اصلاح کننده قیر EVA نیمه بلورین و افزایش دما بالا فرکانس پایین پاسخ الاستیک پلیمر SBS اصلاح کننده قیر را شناسایی کرده است.

اثرات پیری شبیه سازی شده آزمایشگاهی تفاوت در میان قیرهای نفوذی، قیرهای اصلاح شده با پلیمر SBS و EVA را نشان می دهد. اثر پیری اکسایشی برای قیر نفوذی به عنوان افزایش در سختی و پاسخ الاستیک مشاهده می شود. به هرحال، اثرات پیرشدگی آزمایشگاهی برای قیرهای اصلاح شده با پلیمر SBS و EVA شامل تغییر و ایجاد پیچیدگی قابل توجهی در ماهیت شیمیایی بایندر، مورفولوژی و به تبع آن ویژگی های رئولوژیکی است. حد و اندازه این تغییرات نه فقط توسط نوع و ماهیت پلیمر بلکه توسط مقدار پلیمر و سازگاری بین پلیمر و قیر پایه دیکته شده است.

استفاده از هر دونوع پلیمر اصلاح کننده قیر الاستومری و پلاستومری در مخلوط آسفالت ابزاری را فراهم می کند که باعث افزایش مقاومت مخلوط در برابر تغییر شکل دائمی و شکست خستگی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید