راهنمای جامع قیر، بخش سی و یکم- قیرهای گرید نفوذپذیری، گرید نفوذی سخت و گرید ویسکوزیته

Share

قیرهای گرید نفوذپذیری، گرید نفوذی سخت و گرید ویسکوزیته

قیرهای گریـد نفـوذی از طـریق آزمـون‌های نفوذپذیـری (BSI, 2007a)، نقـطه نـرمی (BSI, 2007b) تقسیم‌بندی می‌شوند. نام‌گذاری آن‌ها بر اساس درجه نفوذشان است. برای مثال قیر نفوذی 40/60 دارای محدوده نفوذپذیری از 40 تا 60 می‌باشد. واحد نفوذپذیری دسی میلی‌متر است (0/1 میلی‌متر). این واحدی است که در تست نفوذ اندازه‌گیری می‌شود. قابلیت نفوذ قیر یا همان آزمایش درجه نفوذ مرسوم‌ترین آزمایش برای اندازه‌گیری قوام قیر است. قابلیت نفوذ قیر را بر اساس مقدار نفوذ یک سوزن استاندارد در دمای 25 درجه ­سانتی­گراد در داخل قیر تعریف می‌کنند. این سوزن تحت اثر نیرویی معادل 100 گرم است. مقدار نفوذ این سوزن استاندارد را بعد از پنج ثانیه اندازه می‌گیرند و آن را به‌عنوان قابلیت نفوذ تعریف می‌کنند. قیرهای نرم‌تر قابلیت نفوذ بیشتر دارند.

در مورد آزمون نقطه نرمی در فصل 6 به‌طور مفصل بحث خواهد شد. جداول A1، B1، A2 و B2 آزمون استاندارد EN 12591 جزئیاتی از پارامترهای عملکردی کلیدی را ارائه می‌کنند. این جزئیات به‌طور خلاصه در جداول شماره 5-1 و 5-2 منتشرشده است.

علاوه بر قیرهای سخت با گرید نفوذی، قیرهای نرم‌تر هم توسط روش آزمون EN 12591 پوشش داده می‌شوند. ازآنجاکه آزمون‌های نفوذپذیری و نقطه نرمی برای قیرهای نرم کاربری ندارند، اندازه‌گیری ویسکوزیته در دمای 135 درجه سانتی‌گراد به‌عنوان ویژگی اصلی نمایش‌دهنده خصوصیات مورداستفاده قرار می‌گیرد. این گریدها نیز اغلب قیر گرید ویسکوزیته نامیده شده و خصوصیات آن‌ها طبق روش آزمون اسـتاندارد EN 12591 در جـدول شـماره 5-3 خلاصه‌شده است.

قیرهای سخت نفوذی دارای ویسکوزیته بسیار پایین بوده و نمایانگر انتهای دیگر مقیاس ویسکوزیته هستند. این‌ها به‌طورکلی تنها توسط محدوده نفوذپذیری‌شان مشخص و طبقه‌بندی می‌شوند. در سال‌های اخیر، تمایل به استفاده از قیرهای سخت در آسفالت بیش‌تر شده است.


جدول 5-1    خصوصیات قیرهای گرید روسازی با نفوذپذیری از 0/1×20 میلی‌متر تا 0/1×220 میلی‌متر، جداول A1 و B1 روش آزمون EN 12591 شامل مثال‌هایی از الزامات خاص منطقه‌ای است (BSI 2009 a)

جدول 5-2    خصوصیات قیرهای گرید نفوذی با نفوذپذیری از 0/1×250 میلی‌متر تا 0/1×900 میلی‌متر، جداول A2 و B2 روش آزمون EN 12591، (BSI 2009 a)
 
جدول 5-3    خصوصیات قیرهای نرم گرید روسازی با درجه‌بنـدی ویـسـکوزیته، جداول A3 و B3 روش آزمون EN 12591، (BSI 2009 a)

برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید