آزمون تنش مستقیم (Direct Tension Test)

Share

آزمون تنش مستقیم

قیرهایی که قبل از  شکسته شدن به مقدار زیادی کشیده بشوند “انعطاف پذیر” نامیده می شوند و آنهایی که قبل از کشیده شدن به مقدار قابل توجه می شکنند “شکننده” نام دارند. متاسفانه تست BBR نمی تواند کشش بعضی از قیرها را قبل از شکست مشخص کند. آزمون تنش مستقیم فشار کشش نهایی را برای یک قیر در دمای پایین (بین صفر تا منفی 36 درجه سانتی گراد) اندازه گیری می کند. یک وزنه نمونه (dumb-bell specimen)در تنش با نرخ ثابت بارگذاری شده و کشش شکست و تغییر طول تقسیم بر طول اصلی تشخیص داده می شود. در این تست، شکست بوسیله تنشی تعریف می شود که بارگزاری روی نمونه به حداکثر مقدار خود می رسد. در این تنش شکست، حداقل کشش در شکست باید 1 درصد باشد.

برای آشنایی بیشتر با تعریف رئولوژی و تست های مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پاور پوینت

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان ( تولید بشکه فلزی صادراتی، بسته بندی و صادرات قیر)

قیمت قیر 60/70، فروش قیر، قیر بشکه ای صادراتی و پلی بگ

استاندارد CEN به منظور بررسی مشخصات قیر چیست؟

Share

استاندارد CEN به منظور بررسی مشخصات قیر چیست؟

در اواسط سال های 1980 کمیته اروپایی استاندارد سازی (Comité Européen de Normalisation CEN) به منظور تسهیل امر صادرات محصولات نفتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد یک استاندارد هماهنگ را در دستور کار خود قرار داد. اولین قدم در این راه، انتشار راهنمای ساخت محصولات (Construction Product Directive)  در دسامبر 1988 بود. CPD تاکید دارد ساختار محصولاتی که در نواحی عضو استفاده می شود مطابق با کاربرد آن ها باشد و باید معیارهای ضروری زیر را پاسخ بدهد:

  • پایداری و مقاومت مکانیکی

  • خواص رضایت بخش در مقابله با آتش

  • ضوابط زیست محیطی، سلامت و بهداشت

  • رضایت مندی در هنگام استفاده

  • محافظت در برابر آلودگی

  • حفظ حرارت، انرژی و اقتصاد

این نیازهای ضروری باید در هنگام نوشتن پیشنویس استاندارد اروپا (European Standards ENs)در نظر گرفته می شد. وظیفه تهیه ENs به CEN و در نتیجه کمیته فنی CEN و کار گروه ها (WGs) سپرده شد. گروه کاری CEN در رابطه با قیر گرید جاده ای کار کرد و در نتیجه استاندارد BS EN 12591:2000 منتشر شد. این استاندارد بر اساس آزمون های سنتی است که در رابطه با قیر استفاده می شد. این استاندارد شامل آزمون هایی است که همه اعضا باید انجام بدهند و یک سری آزمون های اختیاری نیز وجود دارد.

منبع: The Shell Bitumen Handbook

استاندارد قیر
استاندارد قیر
در اواسط سال های 1980 کمیته اروپایی استاندارد سازی (Comité Européen de Normalisation CEN) به منظور تسهیل امر صادرات محصولات نفتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد یک استاندارد هماهنگ را در دستور کار خود قرار داد.

Prep Time: 1 hour, 1 minute

Cook Time: 1 hour, 1 minute

Yield: CEN

Instructions:
گروه فیدارفعالیت خودرا ازسال 1377 درقالب یک شرکت بازرگانی بنام فیدارثنا آغازنمود . بابهره گیری ازتجارب ارزنده طی سالهای گذشته متخصصين این شرکت درراستای صادرات انواع قیر درعرصه بین المللی گام های استواری برداشته اند، به طوری که گروه فیداربااستفاده ازامکانات بسته بندی مدرن خود ازطریق کارخانه تولیدی وصنعتی فیداراصفهان به یکی ازمطرح ترین وفعال ترین صادرکننده های قیر خاورمیانه تبدیل شده است .

تست های سخت شدگی تبخیری و اکسیدی قیر در مخلوط

Share
تولید بشکه قیر

بشکه سازی صادراتی، بسته بندی و صادرات انواع قیر info@feedar.co

تست های سخت شدگی تبخیری و اکسیدی قیر در مخلوط

سخت شدگی اکسیدی و تبخیری یک فیلم نازک قیر در ارتباط با دانه ها به وسیله دو تست مخلوط انجام می شود: تست ذخیره سازی مخلوط داغ و تغییرات نقطه نرمی قیر در حین تولید آسفالت صنعتی. تست ذخیره سازی مخلوط داغ شرایط پیرشدگی در حین اختلاط و ذخیره سازی را بررسی می کند. یک مخلوط تعیین شده در آزمایشگاه ساخته می شود و یک مقدار مشخص از این مخلوط در یک قوطی بسته با دمای 160 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت نگهداری می شود؛ بنابراین مقدار حجم هوای واردشده به نمونه مشخص است و در همه تست ها ثابت است. قیر موجود در هر دو نمونه مخلوط و ذخیره شده بازیافت می شود و درجه نفوذ و نقطه نرمی برای هر دو قیر بازیابی شده اندازه گیری می شود. پیرشدگی قیر در حین اختلاط و ذخیره سازی بوسیله اختلاف بین نقطه نرمی قیر ذخیره شده و قیر اصلی بیان می شود.

این آزمایش در مقیاس آزمایشگاهی بسیار سخت است و تغییر در نقطه نرمی خیلی بیشتر از آن چیزی است که در ذخیره سازی های واقعی اتفاق می افتد. با این اوصاف این آزمایش با تمایل به سختی مخلوط در دمای زیاد در ارتباط است وقتی مدت زمان زیادی در ارتباط با هوا باشد.

سخت شدن قیر در اثر تراوش (Exudative Hardening)

هنگامی که قیر با سنگدانه های معدنی متخلخل در تماس باشد ماهیت قیر متوازن نیست و یک ماده روغنی به سطح منافذ سنگدانه ها تراوش می کند. این امر می تواند باعث سخت شدن قیر باقی مانده در سطح سنگ دانه ها بشود. در درجه اول تراوش تابع مقدار ترکیبات پارافینی با وزن مولکولی کم موجود در قیر نسبت به مقدار و نوع آستفالتن ها است.

دانشمندان آزمون تراوش قطره را برای اندازه گیری کمی تمایل قیر به تراوش طراحی کرده اند. در این تست، قطرات قیر بر روی فرورفتگی های صفحات مرمر استفاده می شود. صفحات به مدت 4 روز در دمای 60 درجه سانتی گراد در حضور نیتروژن نگه داری می شوند. در طی این مدت، حلقه های روغنی در اطراف قطرات قیر گسترش می یابند، این حلقه ها در حضور نور ماوراء بنفش و با استفاده از میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. پهنای این حلقه ها از چند دهم میلی متر برای قیر متعادل تا چندین میلی متر برای قیر غیرمتعادل است.

سخت شدن در هنگام سرویس در اثر تراوش می تواند قابل توجه باشد و نه تنها به تمایل قیر برای تراوش بلکه به منافذ سنگدانه ها هم مرتبط باشد. اگر منافذ سنگدانه های معدنی کم باشد، مقدار تراوش جذب شده بدون در نظر گرفتن تمایل به تراوش قابل چشم پوشی است و به طور مشابه اگر تمایل به تراوش کم باشد بدون در نظر گرفتن منافذ مقدار تراوش جذب شده قابل چشم پوشی خواهد بود.

چسبندگی قیر

Share

چسبندگی قیر

ویژگی های چسبندگی قیر بوسیله آزمون مارشال باقی مانده (retained Marshall test) بررسی می شود. در این تست، هشت گونه مارشال بوسیله دانه های درجه بندی شده و قیر ساخته می شوند. این هشت نمونه به دو گروه چهارتایی تقسیم می شوند. که فضای خالی دو گروه باهم مساوی است. یک گروه به سرعت بوسیله تست مارشال استاندارد بررسی می شود. گروه دیگر در شرایط وکیوم در حضور آب و دمای 0 تا 1 درجه سانتی گراد تا حد ممکن اشباع می شود. به عبارت دیگر خلل و فرج موجود بوسیله آب تا حد ممکن پر می شود. در ادامه نمونه ها در حمام آب 60 درجه به مدت 48 ساعت نگهداری می شوند. سپس پایداری مارشال این نمونه ها اندازه گیری می شود. نسبت پایداری مارشال نمونه های فرآوری شده به پایداری مارشال نمونه های اولیه به عنوان پایداری مارشال باقی مانده (retained Marshal stability) تعریف می شود.

همچنین یک پخش شدگی نسبتاً وسیع در مقدار پایداری مطلق و تکرارپذیری ضعیف به صورت ذاتی در تست مارشال وجود دارد. مشخص شده که در نظر گرفتن درصد نسبت به نتایج به دست آمده از فرآیند استاندارد اختلاف بین نتایج به دست آمده از آزمایشگاه های مختلف را کاهش می دهد.

نتایج آزمون های انجام شده در آزمایشگاه و مشاهدات کارایی یک رابطه کلیدی بین خواص کاربردی و شرایط قیر را بیان می کند. این کار نشان می دهد که اگر پخش وزن مولکولی و ترکیبات شیمیایی قیر متوازن نباشد می تواند باعث ایجاد بافت ناهمگن بشود که می تواند روی خواص چسبندگی و پیوستگی قیر تأثیر بگذارد.

Marshal Stability
Marshal Stability
ویژگی های چسبندگی قیر بوسیله آزمون مارشال باقی مانده (retained Marshall test) بررسی می شود.

Prep Time: 1 hour, 1 minute

Cook Time: 48 hours

Instructions:
در این تست، هشت گونه مارشال بوسیله دانه های درجه بندی شده و قیر ساخته می شوند. این هشت نمونه به دو گروه چهارتایی تقسیم می شوند.

رابطه بین ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی بیتومن

Share

رابطه بین  ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی بیتومن

تقطیر در فشار محیط و تقطیر در خلأ ترکیبات سبک را از خوراک بیتومن جدا می کند. از دست دادن مواد تقطیر شده منجر به حذف انتخابی ترکیبات اشباع و افزایش غلظت آسفالتن ها می شود. دمیدن هوا در بیتومن به دست آمده از باقی مانده تقطیر در خلأ یا (Fluxed vacuum residue) باعث افزایش قابل توجه در مقدار آسفالتن و کاهش مقدار ترکیبات آروماتیک می شود. مقدار ترکیبات اشباع و رزین ها در اثر دمیدن هوا تقریباً ثابت می ماند، این تغییرات در نمودار زیر نشان داده شده است.

رابطه بین گستره ترکیبات شیمیایی و شاخص نفوذ بیتومن

رابطه بین گستره ترکیبات شیمیایی و شاخص نفوذ بیتومن

جدول زیر ترکیبات شیمیایی بیتومن به دست آمده بوسیله تقطیر و قیر دمیده را با یکدیگر مقایسه می کند. این دو محصول از خوراک مشابه تهیه شده است.

coparison-of-the-broad-chemical-composition-of-distilled-and-blown-bitumens-manufactured-from-a-single-short-residue

coparison-of-the-broad-chemical-composition-of-distilled-and-blown-bitumens-manufactured-from-a-single-short-residue

برای بررسی این موضوع که آیا ترکیب شیمیایی بیتومن با زمان تغییر می کند یا خیر، آزمایش هایی در مقیاس واقعی جاده و با زمان طولانی انجام شده است و شرایط کاربردی زیادی در نظر گرفته شده است، برای مثال: انواع مخلوط های متفاوت از قیر و دانه های معدنی. نتایج مطالعات در شکل زیر براساس شاخص پیرشدگی (نسبت ویسکوزیته بیتومن بازیافت شده به ویسکوزیته بیتومن اصلی در دمای 25 درجه سانتی گراد) و همچنین ترکیبات شیمایی نشان داده شده است. عمده تغییرات ویسکوزیته با مخلوط و فرآیند لایه نشانی مرتبط است. تغییرات ویسکوزیته بایندر در طول زمان اندک است. برای ترکیبات شیمایی، مقدار آسفالتن با مخلوط شدن افزایش می یابد و یک افزایش تدریجی در طول زمان را نشان می دهد. مقدار رزین و ترکیبات آروماتیک در طول زمان کاهش می یابد. اگرچه تغییرات اندکی برای ترکیبات اشباع انتظار می رود، مقداری افزایش مشاهده شده که احتمالاً به دلیل نشت بنزین از سوخت از وسایل نقلیه است که روی جاده ریخته است. با اینکه محتوای منافذ اولیه (initial void contents) مخلوط های مطالعه شده نسبتاً زیاد است (5 تا 8 درصد) تغییرات کلی پس از مخلوط کردن خیلی کوچک است. نمونه های بیتومن بازیافت شده از 3 میلی متر بالای هسته های استخراج شده از محدوده تست در دمای سرویس بالا به دست می آید.

changes-in-bitumen-composition-during-mixing-laying-and-in-service

changes-in-bitumen-composition-during-mixing-laying-and-in-service

در حالی که ترکیب شیمایی می تواند به یک خاصیت فیزیکی که از ترکیب های خاص به دست آمده مرتبط شود، باید توجه کرد که قیرهای با ترکیبات شیمایی خیلی متفاوت اگر از منابع مختلفی به دست آمده باشند ممکن است رفتار فیزیکی یکسانی از خود نشان دهند؛ بنابراین نمی توان به طور کلی قیر را بر اساس غلظت های ترکیبات شیمیایی توصیف کرد و مشخص کردن اجزاء منحصر به فرد مانند حداقل مقدار آسفالتن که ارتباطی داشته باشد کم است.