استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش هفتم

Share

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش هفتم

منحنی مستر رئولوژیکی و نمودارهای سیاه

وابستگی فرکانس مدول ترکیب و زاویه فازی برای قیر اصلاح‌شده با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) در اشکال شماره 6 و 7 همراه با منحنی مستر رئولوژیکی در دمای مرجع 25 درجه سانتی‌گراد با استفاده از اصل انطباق زمان-دما (TTSP) و عوامل تغییر تبیین شده برای منحنی مستر * G ارزیابی‌شده است.

منحنی مستر مدول ترکیب در شکل شماره 6 تفاوت چشمگیری را بین دو گروه قیر اصلاح‌شده پلیمری را نشان می‌دهد. برای قیر پایه A اصلاح‌شده با پلیمر SBS یک افزایش چشمگیر در * G در فرکانس‌های پایین که در آن شبکه پلیمر SBS غالب است (برای مقدار پلیمر 5 درصد و 7 درصد) مشاهده می‌شود. البته قیر پایه B اصلاح‌شده با پلیمر SBS نیز یک افزایش مشابه در مدول ترکیب را با افزایش مقدار پلیمر نشان می دهد.


شکل 6   منحنی مستر مدول ترکیب در 25 درجه سانتی‌گراد برای SBS PMBs

شکل 7   منحنی مستر زاویه فازی در 25 درجه سانتی‌گراد برای SBS PMBs

منحنی مستر زاویه فازی برای SBS PMBs (شکل شماره 6) نشان‌دهنده یک کاهش در زاویه فازی به دنبال اصلاح بود. منحنی زاویه فازی نشان‌گر حضور شبکه الاستیک پلیمر در بایندر اصلاح‌شده است. در مورد SBS PMBs، این شبکه پلیمری توسط پیوند عرضی فیزیکی بلوک‌های پلی استایرن تشکیل می‌شود. تفاوت چشمگیر بین دو گروه قیر در فرکانس پایین که در آن ماهیت شبکه پلیمری به خصوصیات قیر پایه و سازگاری سیستم پلیمر-قیر بستگی دارد، مشاهده می‌شود.

درحالی‌که شبکه برای قیر گروه A PMBs منجر به کاهش ادامه‌دار زاویه فازی (افزایش پاسخ الاستیک) در فرکانس‌های پایین می‌شود، اما خلاف این موضوع برای قیر گروه B PMBs رخ‌داده که در آن افزایش زاویه فازی (کاهش پاسخ الاستیک) مشاهده می‌شود. تفاوت در مقادیر زاویه فازی در مقابل فرکانس را می‌توان به تفاوت‌ها در فعل‌وانفعالات مولکولی (مانند پراکنش، تورم و سازگاری) بین دو گروه قیر پایه و پلیمر SBS ارتباط داد.

تأثیر اصلاح با استفاده از SBS را بر پارامترهای رئولوژیکی (مدول ترکیب و زاویه فازی) به شکل نمودار سیاه (مدول ترکیب در مقابل زاویه فازی) در شکل شماره 8 ارائه‌شده است. اصلاح پلیمری بالاتر قیر گروه A PMBs در مقایسه با قیر گروه B PMBs را می‌توان به‌وضوح در این شکل مشاهده کرد. این مقایسه در مقادیر پلیمر بالا چشمگیرتر است.

مورفولوژِی و بنابراین ویژگی‌های رئولوژیکی PMBs تابع واکنش متقابل پلیمر و قیر بوده و درنتیجه تحت تأثیر ترکیب‌بندی قیر، ماهیت و مقدار پلیمر است. در مقادیر پایین پلیمر (3 درصد) رفتار بایندر اصلاح‌شده نزدیک به رفتار قیر پایه است. برای عملکرد بهتر در دمای متناظر و فرکانس پایین، پلیمر SBS نیاز به تشکیل شبکه پایدار رابر-الاستیک در هنگام اختلال و پراکنش در قیر دارد.


شکل 8   نمودار سیاه قیر اصلاح‌شده با SBS

براش مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب برروی لینک زیر کیک کنید: