تولید قیرهای رنگی قرمز و سبز

Share

تولید قیرهای رنگی قرمز و سبز

قیرهای رنگی یا امولسیون های رنگی قیر برای رنگ آمیزی جاده ها، باندهای فرودگاه و استتار ساختمان های نظامی و ساخت آسفالت های رنگی کاربرد دارد. امولسیون های رنگی قیر محتوی کمتر از 25 درصد وزنی قیر به همراه پیگمنت های رنگی و مواد نامحلول هستند. مواد نامحلول موجود به پایداری امولسیون و مخصوصاً پایداری پیگمنت در امولسیون کمک می کند. روش های مختلفی برای تهیه امولسیون های رنگی قیر استفاده شده و همواره تولیدکنندگان سعی کرده اند مقدار قیر امولسیون را کاهش بدهند و با افزایش مقدار پیگمنت امولسیونی کاملاً رنگی تهیه کنند به شکلی که رنگ سیاه قیر به طور کلی محو بشود.

قیرهای رنگی

قیرهای رنگی

برای تهیه چنین امولسیونی ابتدا امولسیون قیر و امولسیون پیگمنت رنگی را جداگانه آماده می کنند و سپس آن ها را با یکدیگر مخلوط می کنند. برای تهیه قیر قرمز رنگ از پیگمنت اکسید آهن و برای تهیه قیر سبز رنگ از پیگمنت اکسید کرم استفاده شده است؛ و امولسیونهای با نسبت وزنی یک به یک از قیر و پیگمنت کاملاً رنگی شده اند.

شاخص نفوذ پذیری قیر

Share

شاخص نفوذ پذیری قیر

حساسیت گرمایی قیر به روش های مختلفی محاسبه می شوند. یکی از این روش ها، محاسبه حساسیت گرمایی قیر به روش شاخص نفوذ پذیری قیر (Penetration index, PI) است که از معادلات زیر به دست می آید: 

شاخص نفوذ پذیری قیر

شاخص نفوذ پذیری قیر

که در آن TR&B دمای نقطه نرمی است. 

 

تولید بشکه فلزی صادراتی، بسته بندی و صادرات قیر
شاخص نفوذ پذیری قیر
Date Published: 10/03/2015
به طور کلی تغییرات حاصل در غلظت قیر ( درجه نفوذ یا گرانروی) ، که از تغییر شرایط گرمایی آن به وجود می آید، حساسیت گرمایی قیر نامیده می شود که برای قیرهای مذاب مختلف، متفاوت است.
5