استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش چهارم

Share

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش چهارم

روش آزمون

1 آزمون‌های متداول بایندر

قیر پایه و قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS PMBs) تحت آزمون‌های متداول بایندر ازجمله، نفوذپذیری، نقطه نرمی، نقطه شکست فراس، شکل‌پذیری (10 درجه سانتی‌گراد، ASTM D113)، بازیابی الاستیک و ویسکوزیته چرخشی قرار گرفت. آزمون بازیابی الاستیک بر روی قیر اصلاح‌شده با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن به‌منظور اندازه‌گیری قابلیت ارتجاعی بایندر (توانایی بایندر درکشش و برگشت‌پذیری به‌طور الاستیک بعد از 1 ساعت) انجام گرفت. علاوه بر این، مقادیر نفوذپذیری و نقطه نرمی به‌دست‌آمده نیز برای محاسبه حساسیت دمایی بایندر ازلحاظ شاخص نفوذپذیری (PI) آن مورداستفاده قرار گرفت.

2 آنالیز مکانیکی پویا

آنالیز مکانیکی پویا (DMA) بر روی قیر پایه و SBS PMBs با استفاده از یک رئومتر تنش کنترل‌شده انجام گرفت. روش آزمون و آماده‌سازی نمونه‌هایی که توسط DSR مورداستفاده قرار گرفت قبلاً توضیح داده‌شده است. آزمون DSR ارائه‌شده در این مقاله تحت شرایط بارگذاری فشار کنترل‌شده با استفاده از فرکانس روبشی بین 0/01 تا 15 هرتز و در دمای بین 10 تا 75 درجه سانتی‌گراد انجام گرفت. دامنه کرنش برای تمام آزمون‌ها در داخل پاسخ ویسکوالاستیک خطی بایندر محدودشده است.

پارامترهای ویسکوالاستیک اصلی به‌دست‌آمده از DSR شامل مدول برشی پیچیده ( * G) و زاویه فازی (δ) بود. مدول برشی پیچیده به‌صورت نسبت فشار (برشی) بیشینه به کرنش بیشینه تعریف و یک مقیاسی از مقاومت کل در برابر تغییر شکل را هنگامی‌که قیر در معرض بارگذاری برشی قرار می‌گیرد را ارائه می‌کند. مدول برشی ترکیبی است ازمدول ذخیره‌سازی G و مدول اتلاف G′′                                                    

این دو مؤلفه از طریق زاویه فازی به یکدیگر مرتبط هستند که یک تغییر فاز بین تنش برشی اعمالی و پاسخ کرنش برشی در طول آزمون است. زاویه فازی مقیاسی است از تعادل ویسکوالاستیک رفتار مواد و به‌صورت ′′δ=G/G تعریف می‌شود. اگر میزان زاویه فازی معادل 90 درجه باشد آن‌وقت رفتار مواد قیری به‌صورت کاملاً ویسکوز در نظر گرفته می‌شود. درصورتی‌که زاویه فازی معادل 0 درجه باشد با رفتار کاملاً الاستیک مطابقت دارد. بین این دو درجه، رفتار مواد می‌تواند به‌صورت ویسکوالاستیک با ترکیبی از رفتارهای ویسکوز و الاستیک در نظر گرفته شود.

3 روش پیرشدگی

پیرشدگی آزمایشگاهی کوتاه‌مدت و بلندمدت قیر پایه و قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS PMBs) به ترتیب با استفاده از آزمون RTFOT و PAV انجام گرفت. روش استاندارد پیرشدگی 163 درجه سانتی‌گراد و 75 دقیقه برای RTFOT و روش استاندارد 100 درجه سانتی‌گراد، 2/1 MPa و 20 ساعت برای PAV مورداستفاده قرار گرفت و پس‌ازآن بایندر پیر شده به‌منظور اندازه‌گیری تغییرات خواص رئولوژیکی تحت آنالیز مکانیکی پویا قرار گرفت.


برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید: