وزن مخصوص قیر را چطور اندازه گیری می کنند؟

Share

دستور کار آزمایش اندازه‌گیری وزن مخصوص قیر بر اساس استاندارد ASTM_D70

تعریف: وزن مخصوص قیر به‌صورت نسبت وزن حجم معینی از قیر به وزن آب هم‌حجم آن در درجه حرارت مشخص تعریف می‌شود.

وسایل موردنیاز: پیکنومتر و ترازو

ابتدا پیکنومتر را تمیز کرده و سپس وزن می‌کنیم. قیر را به‌صورت مذاب به داخل پیکنومتر ریخته و صبر می‌نماییم تا حباب‌های هوای آن خارج شود. سپس پیکنومتر محتوی قیر را وزن می‌کنیم؛ و از اختلاف وزن پیکنومتر خالی و پر، مقدار وزن قیر را تعیین می‌نماییم. برای آب نیز همین مراحل را انجام می‌دهیم و وزن آب را به دست می‌آوریم.

وزن مخصوص قیر توسط رابطه زیر به دست می‌آید:

وزن مخصوص قیر=X/Y

X وزن پیکنومتر پر از قیر و بدون حباب‌های هوا منهای وزن پیکنومتر خالی است

Y وزن پیکنومتر با آب منهای وزن پیکنومتر خالی

وزن مخصوص قیر به‌صورت نسبت وزن حجم معینی از قیر به وزن آب هم‌حجم آن در درجه حرارت مشخص تعریف می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید