قیرهای مولتی گرید

Share

قیرهای مولتی گرید

بایندر جاده ایده آل باید سختی و رفتار خزشی واحدی در تمام محدوده دماهای سرویس دهی داشته باشد. قیرهای مولتی گرید به همین منظور ایجادشده و نسبت به قیرهای نفوذی حساسیت کمتری نسبت به دما دارند.

در اواسط سال های 1980 کمپانی شل یک رنج از قیرهای مولتی گرید به نام مولتی فالت (Multiphalte) را معرفی کرد که بوسیله فرآیند پالایش ویژه ای تولید می شوند. قیرهای مولتی فالت حساسیت دمایی کمتری دارند و این باعث بهبود کارایی قیر در دماهای بالا و نشان دادن خواص بهتر در دماهای پایین نسبت به گرید های سخت می شود و به همین دلیل استفاده از مولتی فالت ها در روکش جاده ها مناسب است.

شکل 5.13 مفهوم قیر مولتی فالت را نشان می دهد. این شکل ماژول های (modulus) کامل چهار نوع قیر در دمای 10 درجه سانتی گراد را نشان می دهد. در فرکانس های بالا یا رنج دمای پایین سختی مولتی فالت کمتر از قیرهای نفوذی از درجه مشابه است و در ناحیه فرکانس های پایین یا دمای بالا مولتی فالت ماژول بیشتری از قیرهای نفوذی دارد. این نتایج به روشنی نشان می دهد که قیرهای مولتی فالت تا زمانی که رفتار خود در دمای پایین را حفظ کنند دارای مقاومت rutting بهتری نسبت به قیرهای نفوذی هستند.

کمپانی شل در سال 1990 مولتی فالت (HM High Modulus) را در فرانسه اجرا کرد. این مولتی گرید 20/30 نسبت به قیرهای نفوذی سخت در دماهای پایین کارایی بهتری دارد بنابراین خطر ایجاد ترک ناشی از خستگی دمایی را کاهش می دهد. همچنین MH خواص anti-rutting و ویژگی های ساختاری عالی دارد.

مطالعات آزمایشگاهی زیادی بر روی قیرها و آسفالت های مولتی گرید به منظور پیش بینی کارایی آن ها در جاده و مقاومت rutting آن ها و شکستی در دمای پایین انجام شده است. بیشتر آزمایشات بررسی مقاومت تغییر شکل قیرهای مولتی گرید توسط آزمون wheel-track در ( French Laboratoires Central des Ponts et Chaussees) به اختصار (LCPC ) انجام شده است. این آزمون به طور پیوسته عمق شیار به وجود آمده توسط چرخ در دمای 60 درجه سانتی گراد را اندازه گیری می کند. شکل 5/14 تغییر شکل مولتی فالت 35/50، مولتی فالت HM و قیر نفوذی 35/50 را در این آزمون نشان می دهد. این تغییر شکل بعد از 30000 دور برای بایندر های مولتی فالت بیش از نصف است.

513comparison-of-the-master-curves-of-multiphalt

514

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید