عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش چهارم

Share

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش چهارم

مقاومت بایندر در برابر شیار شدگی

مدول برشی دینامیک برای تعیین مشخصات ویسکوالاستیک خطی بایندر آسفالت مورد ارزیابی قرار داده شد. سیستم کنترل و جمع‌آوری داده‌ها، ثبت درجه حرارت، فرکانس، زاویه انحراف و گشتاور را ارائه می‌کند. علاوه براین اطلاعات سیستم، تنش برشی ، کرنش برشی، مدول برشی پیچیده G* و زاویه فازی δ را محاسبه و ثبت می‌کند. مقادیر محاسبه‌شده G* و δ پس از تکمیل تست بر روی کامپیوتر به نمایش داده می‌شود.

آزمون مدول برشی دینامیک (شکل شماره 1) در سه درجه حرارت 45، 55 و 65 درجه سانتی‌گراد (همان‌طور که شیار شدگی غالباً در این سه درجه حرارت بر روی آسفالت رخ می‌دهد) انجام گرفت. این آزمون بر روی نمونه‌های قیر 70/60 پیر نشده و پیر شده براثر TFO و همچنین نمونه‌ای ساخته‌شده با قیر PMB-70 پیر نشده و پیر شده انجام گرفت. پارامتر شیار شدگی (G*/sinδ) برای هردو بایندر در شرایط پیر نشده و پیر شده محاسبه گردید.

تنوع پارامتر شیار شدگی قیر PMB-70 و قیر 70/60 در جدول شماره 6 برای هر دو مورد به ترتیب قبل از پیرشدگی و پس‌ازآن ارائه و با یکدیگر مقایسه شده است. آنچه مشاهده می‌شود این است که مدول برشی پیچیده هردو بایندر با افزایش درجه حرارت و زاویه فازی کاهش می‌یابد. مقدار پارامتر شیار شدگی (G*/sinδ) در دمای 65 درجه سانتی‌گراد پس از پیرشدگی در مورد قیر 70/60 به کم‌تر از KPa2/2 افت می‌کند. درحالی‌که مقدار پارامتر شیار شدگی برای قیر PMB-70 در همین درجه حرارت بسیار بالاست (KPa28/9).

شیار شدگی

شکل 1   رئومتر برشی دینامیک به همراه سیستم جمع‌آوری اطلاعات

شیار شدگی

جدول 6   خواص رئولوژیکی


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید