روش انجام آزمایش تعیین حلالیت قیر ASTM-D4

Share

توسط آزمایش تعیین حلالیت قیر می توان درصد قیر خالص را به کمک سولفور کربن یا تتراکلرید کربن بدست آورد و چون تتراکلرید کربن آتشگیر نمی باشد بهتر است از آن استفاده شود.

روش انجام آزمایش:

  • نمونه مورد آزمایش را در یک بوته گوچ که در آن از آزبستوس به عنوان صافی استفاده شده است بریزید.
  • به کمک سولفور کربن یا تتراکلرید کربن تمامی قیر موجود را آنقدر بشویید تا مایعی که از بوته گوچ خارج می شود کاملا بی رنگ بشود.
  • بوته را در آون با درجه حرارت 110 درجه سانتیگراد قرار می دهیم تا کاملا خشک شود.
  • با توزین بوته و مقایسه آن با وزن اولیه بوته قبل از آزمایش وزن مواد نامحلول بدست خواهد آمد که با استفاده از آن درصد حلالیت قیر محاسبه خواهد شد که مقدار بدست آمده نتیجه آزمایش خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید