استفاده از قیر در ساخت عایق

Share
عایق رطوبتی

عایق رطوبتی

ابتدا از قیرهای پالایش مستقیم و یا باقی مانده برج تقطیر در خلاء بدون مواد افزودنی در ساخت عایق رطوبتی و ایزولاسیون ساختمان ها استفاده می شد. سپس پارامتری به نام شاخص نفوذ پذیری (PI) به منظور تنظیم و تثبیت نقطه نرمی و نفوذپذیری قیر تعریف شد. برای قیرهای پالایش مستقیم شاخص نفوذپذیری بین 1 تا 2- است و هر مقدار که شاخص نفوذپذیری یک قیر کمتر باشد، حساسیت قیر به دما بیشتر است. برای بررسی رفتار رئولوژیک قیر از مدول سختی استفاده شد، استفاده از مدول سختی برای بررسی خواص ساختمانی و مکانیکی قیر نشان داد که قیر در دماهای پایین برای ساخت عایق دارای ضعف الاستیسیته است.

در مواردی که انعطاف پذیری و مقاومت در برابر جریان یابی نیاز است استفاده از قیرپالایش مستقیم برای ساخت عایق صحیح نیست. به این منظور خواص رئولوژیک قیر و حساسیت آن به دما را به وسیله افزایش شاخص نفوذپذیری تصحیح می کنند. مشاهده شده که می توان شاخص نفوذپذیری را با دمیدن هوا در قیر افزایش داد و به این نوع قیرها قیرهای دمیده می گویند. قیرهای دمیده را با نماد R نشان می دهند.

در جدول زیر برخی از خواص قیرهای دمیده جهت استفاده در ساخت عایق نشان داده شده است:

قیر دمیده

قیر دمیده

قیرهای دمیده از دمیدن هوای داغ به داخل قیر خالص در مرحله آخر عمل تصفیه به دست می آید.
Brand: فیدار
Manufacturer: فیدار اصفهان
Model: قیر دمیده
Product ID: 85/25
5 based on 5 reviews
$0.00 New

دیدگاهتان را بنویسید