استفاده از قیر برای کنترل فرسایش و هیدرولیک

Share

کاربردهای قیر

استفاده از قیر برای کنترل فرسایش و هیدرولیک

کاربردهای قیر در کنترل فرسایش

آسترهای کانال، درزگیرها

Canal linings, sealants

نواحی آبریز، استخرها

Catchment areas, basins

بندکشی سدها

Dam groutings

آسترهای سد، محافظت

Dam linings, protection

محافظت خاک‌ریز

Dyke protection

پوشش‌های جوی آب

Ditch linings

شیارهای زهکشی، سازه‌ها

Drainage gutters, structures

حفاظت از خاک‌ریزها

Embankment protection

آب‌شکن‌ها

Groynes

اسکله‌ها

Jetties

حفاظت آب‌بندها

Levee protection

بسترها برای حفاظت آب‌بند و ساحل

Mattresses for levee and band protection

غشاء آسترها، ضد آب

Membrane linings, waterproofing

آسترهای مخزن

Reservoir linings

پوشش‌ها

Revetments

تثبیت تپه‌های شنی

Sand dune stabilization

تالاب‌های فاضلاب، استخرهای اکسیداسیون

Sewage lagoons, oxidation ponds

استخرهای شنا

Swimming pools

استخرهای فاضلاب

Waste ponds

موانع (سدهای) آب

Water barriers

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید