استحکام خستگی قیر

Share

فروش قیر قیمت قیر در بورس قیمت قیر صادراتی 60/70 قیمت روز قیر صادراتی قیمت قیر بشکه ای صادراتی قیمت قیر 6070 صادراتی قیمت هر بشکه قیر صادراتی، قیمت قیر جی قیمت قیر پاسارگاد، قیمت هر تن قیر فروش قیر صادراتی

استحکام خستگی قیر

مانند بسیاری دیگر از مواد، استحکام قیر می تواند با تکرار بارگذاری کاهش یابد، یعنی خسته شود. این پدیده در شکل 27 نشان داده شده است، جایی که منحنی استحکام خستگی و استحکام شکست به صورت تابعی از مدول های سختی نشان داده شده است. همه آزمون ها بوسیله خمش در دامنه فشار ثابت انجام شده است. استحکام خستگی فشاری است که بعد از 103، 104، 105 و 106 سیکل بارگذاری باعث شکست می شود در صورتی که مقاومت شکست مربوط به یک سیکل است. استحکام با افزایش تعداد سیکل های بارگذاری کاهش می یابد. این شکل نشان می دهد که در مدول سختی زیاد اثر تکرار بارگذاری به طور قابل توجهی کاهش می یابد و در مدول سختی ماکزیمم (S = E = 2.7 × 109 pa) مقاومت خستگی مستقل از تعداد تکرار بارگذاری است. برای یک خم تک، مقاومت خستگی تقریباً ثابت است، حدود 106 × 4 پاسکال برای مدول سختی بزرگتر از 107×5 پاسکال.

شکل 27: مقاومت خستگی به عنوان تابعی از مدول سختی

شکل 27: مقاومت خستگی به عنوان تابعی از مدول سختی

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید