آزمایش افت وزن قیر در اثر حرارت IP-45/58 & ASTM-D6

Share

بر اساس تعریف افت حرارتی قیر عبارت است از درصد افت وزنی نمونه قیر که در مدت 5ساعت دردرجه حرارت 163 درجه سانتیگراد در دستگاه مجهز به تهویه قرار می گیرد.

روش انجام آزمایش افت وزن قیر در اثر حرارت:

  • جهت انجام آزمایش دو نمونه 50 گرمی از قیر مورد آزمایش را در دو قوطی آزمایش به قطر 5/5 سانتیمتر و عمق 3/5 سانتیمتر ریخته و در داخل آون قرار می دهیم .
  • بعد از 5 ساعت نمونه های محتوی قیر را از درون آون بیرون آورده و پس از سرد شدن آن ها را وزن می کنیم .
  • افت وزن قیر در اثر حرارت برابر است با مقدار کاهش وزن قیر به وزن اولیه ضرب در صد.
درصد افت وزن قیر

درصد افت وزن قیر

دیدگاهتان را بنویسید