بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش چهارم

Share

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش چهارم

 آماده‌سازی نمونه‌ها برای آزمون مارشال، تست جریان و نرخ ردیابی چرخ

جهت آماده سازی نمونه ها برای آزمون مارشال 75 عدد نمونه حاوی 0 درصد، 10 درصد، 20 درصد، 30 درصد و 40 درصد سرباره مس  تهیه شد. برای هر پنج نوع مخلوط قیر به مقدار 4 درصد،4/5 درصد، 5 درصد، 5/5 درصد، 6 درصد و 6/5 درصد به‌منظور مشخص کردن مقدار بهینه قیر اضافه شد. برای هر درصد از قیر، نمونه‌های مارشال ساخته‌شده و طبق استاندارد ASTM D1559 مورد آزمایش قرار گرفت. سنگدانه ها به مدت 24 ساعت و تا دمای 135 درجه سانتی‌گراد حرارت داده‌شد. سپس قیر مذاب حاوی ساسوبیت به آن‌ها اضافه‌شده و به مدت 5 دقیقه باهم مخلوط شدند. برای فشرده‌سازی نمونه‌های مارشال، دستگاه متراکم کننده مارشال به‌صورت 75 چرخه برای هر طرف از نمونه‌ها در تطابق با استاندارد ASTM D1559 مورداستفاده قرارگرفته است.

پس از مشخص شدن مقدار بهینه قیر برای هر مخلوط، تعداد 30 نمونه توسط دستگاه فشرده‌ساز Superpave Gyratory به‌منظور انجام آزمون‌های خزش و ردیابی چرخ تهیه شد. دستگاه فشرده‌ساز Superpave Gyratory از یک قالب طراحی‌شده خاص استفاده می‌کند که با زاویه 1/25 درجه چرخش دارد. هنگامی‌که قالب شروع به چرخش در 30 دور در دقیقه می‌کند، بار استاتیک 600 کیلو پاسکال بر روی نمونه‌ها قرار می‌گیرد. دستگاه فشرده‌ساز Superpave Gyratory برای فشرده‌سازی مخلوط تا زمانی که حجم فضاهای خالی در حدود 4 درصد شود تنظیم‌شده است. دمای اختلاط 135 درجه سانتی‌گراد و مقدار بهینه قیر هر مخلوط برای آماده‌سازی نمونه متناظر نیز استفاده شد. تمامی نمونه‌ها توسط چکش مارشال متراکم شدند. مجموع وزن سنگ‌دانه‌ها در نمونه‌ها 1200 گرم، دمای اختلاط آزمایشگاهی 135 درجه سانتی‌گراد و دمای فشرده‌سازی 110 درجه سانتی‌گراد بود. 

 

برنامه انجام آزمون‌ها

آزمون مارشال

آزمون پایداری مارشال در مهندسی بزرگراه‌ها برای طراحی مخلوط و ارزیابی آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگرچه روش مارشال اساساً یک روش تجربی است، اما برای مقایسه مخلوط‌ها تحت شرایط خاص مفید است (Ahmed و همکاران 2006، Baldo و 2012Pasetto). آزمون پایداری مارشال و تست جریان بر روی نمونه‌ها با مقدار قیر مختلف انجام گرفت و مقدار بهینه قیر طبق استاندارد ASTM D1559 مشخص شد. سه نمونه از هر مخلوط در وان آب 60 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 الی 40 دقیقه قرار داده شد. پس از غوطه‌وری نمونه‌ها برای مدت‌زمان موردنیاز، نمونه‌ها به‌سرعت تحت نرخ بارگذاری 51 میلی‌متر در دقیقه و تا زمان وقوع شکـست قرار داده شدند. وزن مخصوص و مقدار فضای خالی نمونه‌ها مطابق با استاندارد ASTM D2726 اندازه‌گیری شد. 


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش پنجم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس