قیر کات بک

Share

قیر کات بک بوسیله اختلاط قیر پن گرید 70/100 یا 160/220 با نفت سفید به منظور تنظیم ویکوزیته تولید می شود. این محصول بوسیله زمان جریان بر حسب ثانیه با استفاده از ویسکومتر تار استاندارد (Standard Tar Viscometer: STV) مشخص و طراحی می شود. سه گرید از این نوع قیر وجود دارد: 50، 100 و 200 ثانیه. کاربرد عمده قیر کات بک برای سطح استفاده می شود (surface dressing) و قسمت زیادی از آن هم برای ساختن آسفالت استاندارد و آسفالت سرد (deferred set asphalt) استفاده می شود. علاوه بر تست های STV و حلالیت، قیر کات بک باید با خصوصیت تقطیر و نفوذ موردنیاز برای قیر باقی مانده منطبق بشود. این امر باعث می شود در زمان کاربرد و سرویس مطمئن شوند که رقیق کننده با سرعت ثابت تبخیر می شود و بتوانند پیش بینی کنند که مقدار قیر باقی مانده مناسب باشد و خواص مناسب برای سرویس دهی را داشته باشد. در جدول زیر مشخصات قیرهای کات بک آمده است:

خصوصیات قیر کات بک

خصوصیات قیر کات بک