بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش ششم

Share

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش ششم

 آنالیز طیف‌سنجی فروسرخ ترکیب‌بندی شیمیایی قیر، قبل و بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش

طیف‌سنجی فروسرخ ترکیب‌بندی شیمیایی نمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای، قبل و بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش در شکل شماره 3 نشان داده‌شده است. شاخص‌های ساختاری مربوطه نیز در جدول شماره 4 ارائه‌شده است. می‌توان مشاهده کرد که مقادیر شاخص کربونیل (IC=O) و شاخص سولفوکسید (IS=O) برای چهارترکیب شیمیایی در درجات مختلف برای هردو نوع نمونه قیر شاهد و نمونه قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش، افزایش می‌یابد. افزایش شاخص کربونیل (IC=O) و شاخص سولفوکسید (IS=O) چهارترکیب شیمیایی قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش نسبت به نمونه قیر شاهد، کوچک‌تر است. نتایج آشکار می‌کند که هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) در بازدارندگی واکنش اکسیداسیون چهارترکیب قیر مؤثر است.

قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای

شکل 3   طیف‌سنجی فروسرخ ترکیبات قیر قبل و بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش

با مقایسه نرخ تغییرات شاخص‌های ساختاری چهارترکیب قیر، می‌توان فهمید که نرخ تغییر شاخص سولفوکسید (IS=O) آروماتیک‌ها و آسفالتن ها در نمونه قیر شاهد به ترتیب برابر با 335 درصد و 217 درصد است، اما داده‌های متناظر قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای کاهش آشکاری داشته و به ترتیب 84 درصد و 44 درصد است. برای شاخص کربونیل (IC=O)، نرخ تغییر آسفالتن ها کاهش قابل‌ملاحظه‌ای از 212 درصد به 44 درصد داشته است. بزرگ‌ترین کاهش شاخص کربونیل در نرخ تغییر آسفالتن ها و بیش‌ترین کاهش شاخص سولفوکسید در نرخ تغییر آروماتیک‌ها، نشان می‌دهد که هیدروکسیدهای دولایه‌ای به‌طور عمده بر آروماتیک‌ها و آسفالتن ها تأثیرگذار هستند.

قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای

جدول 3   شاخص‌های ساختاری ترکیب‌بندی شیمیایی قیر

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، تأثیر هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) بر روی خواص فیزیکی و ضد پیری براثر تابش اشعه فرابنفش در قیر بررسی شد. قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای، خصوصیات دمابالا بهتری را در مقایسه با نمونه شاهد از خود نشان داد. کاهش در شاخص گرانروی پیری (VAI) و نقطه نرمی افزایشی (SPI) قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای و افزایش در نرخ نفوذپذیری باقیمانده (RPR)، نشان می‌دهد که هیدروکسیدهای دولایه‌ای می‌توانند در بهبود خصوصیات ضد پیری براثر تابش اشعه فرابنفش مؤثر باشند.

با افزودن هیدروکسیدهای دولایه‌ای، کاهش اشباع‌ها و آروماتیک‌ها و همچنین افزایش رزین‌ها و آسفالتن ها در نمونه قیر اصلاح‌شده نسبت به قیر شاهد بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش، کم‌تر است. درنتیجه این امر نشان می‌دهد که هیدروکسیدهای دولایه‌ای تأثیر بسزایی در جلوگیری از ژله‌ای شدن قیر دارند.

آنالیز طیف‌سنجی تبدیل فوریر فروسرخ (FTIR) نشان داد که شاخص کربونیل و سولفوکسید قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای، افزایش کم‌تری را بعد از پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش در مقایسه با نمونه شاهد از خود نشان می‌دهند. بر اساس تحقیقات بیش‌تر، نرخ تغییرات شاخص کربونیل و سولفوکسید آروماتیک‌ها و آسفالتن ها، کاهش آشکاری را در مقایسه با تغییرات جزئی اشباع‌ها و رزین‌ها بعد از افزودن هیدروکسیدهای دولایه‌ای در طول فرآیند پیری براثر تابش اشعه فرابنفش دارد. درنتیجه این نتایج ثابت می‌کند که هیدروکسیدهای دولایه‌ای عمدتاً از اکسیداسیون آروماتیک‌ها و آسفالتن ها جلوگیری می‌کنند.


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش سوم

Share

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش سوم

مواد و روش آزمایش

1-  مواد:

قیر نفوذی با گرید 80/100 تولیدشده توسط شرکت SK کره جنوبی برای این آزمون مورداستفاده قرار گرفت. هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) مورداستفاده در آزمون، ساخت شرکت شیمیایی Ruifa واقع در ژیانگیاین چین بود. فرمول شیمیایی هیدروکسیدهای دولایه‌ای Mg6Al2(OH)16CO3]·4H2O] است. اندازه ذرات هیدروکسیدهای دولایه‌ای در جهت محور a و محور b برابر با 2 میکرومتر و اندازه این ذرات در جهت محور c برابر با 0/075 می‌باشد.

2-  آماده‌سازی قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای:

قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای با استفاده از یک مخلوط‌کن برشی بالا تهیه‌شده است. ابتدا قیر را درون مخلوط‌کن تا دمای 150 درجه سانتی گراد حرارت داده. سپس به ترتیب مقدار 3 درصد وزنی و 5 درصد وزنی هیدروکسیدهای دولایه‌ای را به آن اضافه می‌کنیم. سرانجام، مخلوط‌کن با سرعت 4000 دور در دقیقه برای مدت حدود 60 دقیقه برای حصول اطمینان از پراکنده شدن هیدروکسیدهای دولایه‌ای درون قیر، آن‌ها را باهم مخلوط کرد. هم‌چنین قیر تازه و دست‌نخورده نیز به همان روش به‌عنوان نمونه شاهد تهیه گردید.

3-   روش پیرشدگی:

ابتدا آزمون گرمخانه فیلم نازک (TFOT طبق استاندارد ASTM D1754/D1754M-09) بر روی بایندر به‌منظور شبیه‌سازی فرآیند پیرشدگی اعمال شد. سپس نمونه پیر شده در گرمخانه، تحت تابش اشعه فرابنفش جهت اعمال پیرشدگی قرار گرفت. چرخه و مدت‌زمان تابش اشعه در این فرآیند به مدت 9 روز بود.

4-   آزمون خواص فیزیکی:

خواص فیزیکی قیر شامل نقطه نرمی و نفوذپذیری (در 25 درجه سانتی گراد) به ترتیب طبق استاندارد ASTM D36 و ASTM D5 مورد آزمایش قرار گرفت. دستگاه ویسکومتر بروکفیلد (مدل +DV- II) برای اندازه‌گیری چگالی قیر طبق استاندارد ASTM D4402 به کار گرفته شد.

5-  آنالیز ترکیب‌بندی شیمیایی:

ترکیب‌بندی شیمیایی نمونه شاهد و نمونه اصلاح‌شده با 5 درصد وزنی هیدروکسیدهای دولایه‌ای طبق استاندارد ASTM D4124-2009 اندازه‌گیری شد. محاسبه مقدار ترکیب‌بندی شیمیایی قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر پایه مقدار واقعی قیر است که در آن افزودن LDH ها در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود.

6-   آنالیز طیف‌سنجی تبدیل فوریر فروسرخ (FTIR):

طیف‌سنج تبدیل فوریر فروسرخ مدل (Nexus ساخت شرکت Thermo Nicolet) برای ثبت طیف نمونه شاهد و نمونه اصلاح‌شده با 5 درصد وزنی هیدروکسیدهای دولایه‌ای قبل و بعد از پیرشدگی مورداستفاده قرار گرفت. هم‌چنین ترکیب‌بندی شیمیایی آن‌ها نیز طبق فرآیند فوق به دست آمد. تمام طیف‌ها در محدوده طول‌موج بین 400-4000 cm-1 بود. اسکن‌ها به تعداد 64 مورد و وضوح طیف به میزان 4cm-1  بود.


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:  

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش