خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هفتم

Share

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هفتم

نتایج آزمون‌های مرسوم قیر

به‌طورکلی، شاخص نفوذ (PI) پایین‌تر، دلالت بر بالاتر بودن حساسیت دمایی دارد. طبق شکل شماره 5، مقدار شاخص نفوذ به‌وسیله اصلاح قیر افزایش می‌یابد. قیرهای اصلاح‌شده با خرده تایر (CR) و استایرن بوتادین استایرن (SBS)، بهترین نتایج را در آزمایش فعلی از خود نشان دادند. تفاوت در نتایج قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) و قیر اصلاح‌شده با خرده تایر (CR) ناچیز است. نتایج ثابت کرد که جایگزینی پلیمر توسط پودر شیشه بازیافتی (RGP) باعث افزایش حساسیت دمایی نشده و علاوه بر این، برای قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتادین رابر (SBR)، افزودن پودر شیشه بازیافتی (RGP) باعث کاهش حساسیت دمایی بایندر می‌شود. ازاین‌رو، حساسیت دمایی قیر پلیمری اصلاح‌شده با افزودن پودر شیشه بازیافتی (RGP) به مخلوط کاهش می‌یابد.

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر

شکل 5  شاخص نفوذ برای قیر پایه و قیر اصلاح‌شده

نتایج آزمون مارشال

نتایج آزمون پایداری مارشال انجام‌گرفته بر روی نمونه‌ها با مقدار ثابت 6/1 درصد و تفاوت در مقدار اصلاح‌کننده‌ها در شکل شماره 6 ارائه‌شده است. به‌طورکلی می‌توان از نتایج آزمون استنباط کرد که نسبت مارشال (MQ) برای تمام مخلوط‌های اصلاح‌شده بیش‌تر از مخلوط شاهد بوده و مقدار حداکثر آن بیش از دو برابر نسبت به مخلوط شاهد اندازه‌گیری شده است. هم‌چنین قیر اصلاح‌شده با خرده تایر (CR)، بهترین نتیجه را در این آزمایش نشان داد. در این آزمون هیچ اثر منفی قابل‌توجهی بعد از افزودن پودر شیشه بازیافتی (RGP) مشاهده نشد. برای مخلوط آسفالت، مقدار بیشینه نسبت مارشال (MQ) به‌وسیله 5 درصد خرده تایر (CR) و 5 درصد پودر شیشه بازیافتی (RGP) به دست آمد. ازاین‌رو می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بهبود در خواص مارشال مخلوط آسفالت با استفاده از RGP اصلاح‌کننده به وجود می‌آید.

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر

شکل 6  نسبت مارشال برای قیر پایه و قیر اصلاح‌شده

نتایج آزمون استحکام کششی غیرمستقیم (ITS)

شکل شماره 7 نتایج آزمون استحکام کششی غیرمستقیم (ITS) را برای نمونه‌ها با درصدهای مختلف اصلاح‌کننده را به تصویر کشیده است. نتایج نشان می‌دهد که قیر اصلاح‌شده با خرده تایر (CR) مقاومت بیش‌تری در برابر تنش‌های غیرمستقیم دارد. برای مخلوط آسفالت مقدار بیشینه استحکام کششی با 5 درصد خرده تایر (CR) و 5 درصد پودر شیشه بازیافتی (RGP) به دست می‌آید. در این آزمایش استحکام کششی اغلب نمونه‌های اصلاح‌شده بیش‌تر از نمونه شاهد بود. به‌هرحال، مقاومت کششی نمونه‌های حاوی CR-RGP حدود 25 درصد بیش‌تر از نمونه‌های حاوی CR و حدود 50 درصد بیش‌تر از نمونه‌های اصلاح‌نشده است؛ بنابراین تأثیرات مثبتی در افزودن پودر شیشه بازیافتی (RGP) مشاهده شد.

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر

شکل 7  مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط اصلاح‌شده و اصلاح‌نشده

شکل شماره 8 نشان‌دهنده نتایج آزمون TSR برای مخلوط آسفالت است. نتایج حاصله نشان داد که قیر اصلاح‌شده با خرده تایر (CR) دارای TSR بیش‌تر و حساسیت به رطوبت کمتری در مقایسه با دیگر اصلاح‌شده ها است. مقدار ماکزیمم TSR برای نمونه‌های حاوی 5 درصد CR و 5 درصد RGP مشاهده‌شده است. هم‌چنین، هیچ اثر منفی پس از افزودن RGP یافت نشد. مقاومت تمام مخلوط‌ها بالاتر از حداقل مقدار موردنیاز است.

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر

شکل 8  مقایسه نرخ استحکام کششی برای مخلوط‌های اصلاح‌شده و اصلاح‌نشده


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هشتم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP