انتشار آلاینده‌های قیر در هوا و مقایسه آن در دو نوع قیر

Share

انتشار آلاینده‌های قیر در هوا و مقایسه آن در دو نوع قیر

در طول فرآیند تولید که همراه با دفع و خروج مولکول‌ها با نقطه‌جوش پایین همراه است، انتشار آلاینده‌ها به جو تحت شرایط نرمال رخ نخواهد داد. انتشار آلاینده‌های قیر در دمای محیط بسیار ناچیز است. به دلیل خصوصیات فیزیکی قیر، نقل‌وانتقال و به‌کارگیری آن در دمای بالا امکان‌پذیر است. در این شرایط است که امکان انتشار آلاینده‌ها وجود دارد.

انتشار آلاینده‌ها در جو شامل مخلوط پیچیده‌ای است. که غالباً از هیدروکربن‌ها با محدوده نقطه‌جوش وسیع تشکیل‌شده است. مشتقات نفتالین تنها بخشی از ترکیبات شناسایی‌شده در این انتشار می‌باشد.

انتشار از قیر مذاب یک تعادل دینامیکی است که در شکل شماره 10 به تصویر کشیده شده است. مولکول‌های گاز و قطرات قیر سهم جزئی از مواد منتشرشده از قیر مذاب است. نسبت آئروسل/مه یا غبار به بخار در شرایط محیطی و کاربری متفاوت است. معمولاً در آئروسل نسبت بخار در محدوده 5:95-15:85 است. اما این باید تحت شرایط اصلی مانند دمای بالا شناسایی شود که نسبت واقعی ممکن است بسیار فراتر از این محدوده باشد.

نمودار شماتیک انتشار قیر

شکل 10    نمودار شماتیک انتشار قیر

مقایسه انتشار در قیر اصلاح هوایی شده و قیر به‌دست‌آمده از تقطیر وکیوم

ترکیب انتشار از دو نوع قیر صنعتی با یکدیگر مقایسه شده است. این قیرها در پالایشگاه مشابه و از یک نوع نفت خام تولیدشده‌اند. تفاوت آن‌ها در روش و فرآیند تولیدشان می‌باشد. یکی از این قیرها گرید 70/100 است که توسط تقطیر جزءبه‌جزء وکیوم به‌صورت مستقیم به‌دست‌آمده است. گرید قیر دوم50/70 است که به‌وسیله دمیدن هوا به وکیوم باقیمانده و اصلاح هوایی آن به‌دست‌آمده است. مقایسه تحلیلی قیرها و انتشار آزمایشگاهی تحت شرایط یکسان انجام‌گرفته است. انتشار انجام‌گرفته از قیرها در دمای 155 درجه سانتی گراد جمع‌آوری‌شده به‌طور گسترده جهت ارزیابی شباهت‌ها و تفاوت‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

انتشار در فیلتر ولوله‌های جاذب جمع‌آوری، شسته و ترکیب‌شده و برای شبیه‌سازی تقطیر، عدد کربن و مقدار کل ماده آلی مورد آنالیز قرارگرفته است. برای مشخص کردن ترکیبات بیش‌تر در انتشار قیر از روش GC/MS برای خلق اثرانگشت از ترکیبات استخراج‌شده استفاده شده است.

مقایسه انتشار از دو قیر منجر به کسب نتایج زیر شده است:

  • توزیع نقطه‌جوش از هر دو نوع نمونه بخار تغلیظ شده تقریباً یکسان بود (مشاهده شکل شماره 11)

  • نسبت مشابهی از اجزاء نمونه فرار به آئروسل به دست آمد.

  • اثرانگشت GC/MS به‌دست‌آمده از هر دو نوع نمونه انتشار، ازنظر ترکیبات شناخته‌شده مشابه بود.

منحنی توزیع نقطه‌جوش برای نمونه‌های انتشار قیر 70/50 (آبی‌رنگ) و 100/70 (نارنجی‌رنگ)

شکل 11    منحنی توزیع نقطه‌جوش برای نمونه‌های انتشار قیر 50/70 (آبی‌رنگ) و 70/100 (نارنجی‌رنگ)

اگرچه برخی از تفاوت‌های جزئی درداده ها آشکار است. ولی به‌طورکلی به نظر می‌رسد که انتشار به وجود آمده از مواد هر دو نوع قیر ازنظر ترکیب‌بندی و خصوصیات فیزیکی مشابه می‌باشد. بر مبنای این نتایج به این جمع‌بندی رسیدند که نتایج حاصل از قیر اصلاح هوایی شده مورداستفاده در مطالعات Fraunhofer می‌تواند به‌صورت متقابل برای قیرهای گرید Stright-run و وکیوم باقیمانده نیز مورداستفاده قرار گیرد (CAS#8052-42-48 & 64741-56-6).

برای مشاهده ادامه مطالب این فصل برروی لینک زیر کلیک کنید:

اثر دما بر روی انتشار قیر

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید