شاخص نفوذ پذیری قیر

Share

شاخص نفوذ پذیری قیر

حساسیت گرمایی قیر به روش های مختلفی محاسبه می شوند. یکی از این روش ها، محاسبه حساسیت گرمایی قیر به روش شاخص نفوذ پذیری قیر (Penetration index, PI) است که از معادلات زیر به دست می آید: 

شاخص نفوذ پذیری قیر

شاخص نفوذ پذیری قیر

که در آن TR&B دمای نقطه نرمی است. 

 

تولید بشکه فلزی صادراتی، بسته بندی و صادرات قیر
شاخص نفوذ پذیری قیر
Date Published: 10/03/2015
به طور کلی تغییرات حاصل در غلظت قیر ( درجه نفوذ یا گرانروی) ، که از تغییر شرایط گرمایی آن به وجود می آید، حساسیت گرمایی قیر نامیده می شود که برای قیرهای مذاب مختلف، متفاوت است.
5

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید